romski centar TK

Centar za podršku, informisanje i zajedničko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona

Vijesti


                                                         

 

Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje Romskih NVO Tuzlanskog kantona

Vodeca organizacija „Romano drom“ Zivinice

           

   Zapisnik sa sastanka

 Dana 28.02.2019god održan je sastanak resursnog centra Roma Tuzlanskog Kantona u Živinicama.

Teme dnevnog reda :

 1. Prezentacija postignutih rezultata u proteklih 5 godina po pitanju rješavanja problema Roma/Romkinja i romske djece.
 2. Aktivnosti koje namjeravamo pokrenuti u 2019 godini.
 3. Pod razno.

Sastanku su prisustvovali:

 1. Nedžad Jusić
 2. Osman Biberović
 3. Zijad Jusić
 4. Mirsad Omerović
 5. Sead Biberović
 6. Miralem Biberović
 7. Murat Čaluković
 8. Samed Osmanović
 9. Muradif Biberović
 10. Vanesa Hasić
 11. Selma Trumić
 12. Boris Pupić

 

Na samom početku sastanka Muradif Biberović je pročitao teme dnevnog reda i pitao učesnike da li imaju neku novu tačku dnevnog reda i da li se slažu sa predloženim tačkama dnevnog reda. Svi učesnici su se složili sa predloženim dnevnim redom. Sastanku nisu prisustvovali : Šaban Mujić,Mehmed Mujić, Mehmed Mehić, Salko Muratović, Meho Ferhatović svi su opravdali svoje odsustvo sa sastanka jedino Alaga Alimanović nije.

Na samom početku sastanka Boris Pupić nam je prezentirao aktivnosti koje trebamo poduzeti u 2019 godini,a posebno je prezentirao pod cilj 3 obrazovanje Romske djece u osnovnim i srednjim školama.

Govorio je da trebamo analizirati broj romske djece u osnovnim i srednjim školama kako bi došli do tačnih podataka. Predložio je da svi Lobi Timovi i omladinci resursnog centra od aprila do septembra prikupe podatke od škola koliki broj romske djece pohađa školu, da se prikupe svi tačni podatci o broju djece u osnovnom obrazovanju i srednjem obrazovanju i da se identifikuju problemi sa kojima se susreću ta djeca u školi.  Da se obiđu Romske zajednice i identifikuju djeca koja pohađaju školu i koliko je djece koja ne pohađaju školu a dorasla su za redovno školovanje.

 

Govorio je o problemima zapošljavanja Roma o obilježavanju značajnih Romskih praznika,obilježavanje učešća Roma u ratu 1991-1995godine te da li je potrebno da se na neki način obilježi ili postave neki spomenici Romima koji su učestvovali u ratu ili koji su izgubili živote u ratu. S obzirom da je u Kozluku najviše Roma izgubilo živote tj. cijelo selo je pobijeno Muradif Biberović je predložio da se tamo izgradi spomenik u čast poginulih Roma.

 

Prezentacija postignutih rezultata  Romskih Udruženja u proteklih 10 godina :

Govoreno je o tome da je ostvarena vrlo dobra saradnja sa vlastima općina,kantona,federacije i BiH. Vlada TK-a već 8 godina izdvaja po 100 0KM za obrazovanje Rosmke djece i da Vlada TK-a izdvaja 8 godina po 45 00KM za zapošljavanje Roma.

 

Po pitanju stanovanja govoreno je da je na području TK-a izgrađeno po Općinama :

 1. 16 kuća je izgrađeno za Rome u Živinicama a za 70 kuca je dodijeljen građevinski materijal , asfaltiran je put u dužini od 1200m, uvedena je voda za 250 porodica, izgrađena je kanalizacija u svim naseljima , uvedena je  rasvjeta, da je zaposleno 24 , zdravstveno osigurano 95% i da je naknadno upisano 188 djece i odraslih u matične knjige rođenih (naknadni upis) .
 2. Općina Čilić 11 kuća sanirano
 3. Općina Sapna 3 izgrađeno ,6 sanirano

4.Općina Gradačac 5 izgrađeno

5.Gračanica 1 izgrađena , 4 stanirane

6.Općina Tuzla 5 izgrađeno,11 sanirano

7.Općina Lukavac 16 izgreađeno (Pljice)

 8.Općina Kalesija /

9.Općina Banovići 6 izgrađeno, 15 sanirano

 

 Za 2018 godinu nemamo tačnih podataka s tim što se na području Općine Lukavac gradi  još 10 kuća u Gračanici asfaltiran put i izgrađena rasvjeta kao i u Gradačcu.

Sa područja TK-a do sada je zaposleno 140 Roma/Romkinja , upisano u matične knjige rođenih i svih Općina sa područja TK-a 484 djece i odraslih (naknadni upis).

Školu pohađa negdje oko 700 romske djece u srednjim i osnovnim školama  dok ćemo tačne podatke imati na kraju godine. Zdravstveno osigurano je oko 80% Roma/Romkinja i romske djece.  Ovdje nam predstavlja problem što nikako ne možemo osnovati  Romska Udruženja na području općina : Gradačac , Gračanica, Kladanj i Sapna. U više navrata smo pokušavali ali nismo uspjeli. Sve aktivnosti koje su sprovedene u ovim Općinama uz pomoć Lokalne Uprave sprovele su članice resursnog centra TK-a , Lobi Timovi ili volonteri.

 

Zaključak: A

Da je postignut veliki uspjeh po pitanju integracije Roma TK-a po svim pitanjima ali da to nije još ni blizu onog pravog uspjeha.

 

Zaključak: B

Da se u narednom periodu a najdalje do kraja školske godine prikupe svi podatci po osnovnim i srednjim školama tj koliko djece pohađa osnovno i srednje obrazovanje. Sa kojim problemima se susreću Romska djeca prilikom obrazovanja i koje su potrebe romske djece za normalno obrazovanje.

 

U diskusiju su bili uključeni svi učesnici dok i dalje podatci navedeni u zapisniku nisu sasvim tačni, jer mnogo je više urađeno nego što je napisano iz tog razloga smatramo da treba više uraditi na istraživanju i tačnim podatcima. To će nam biti jedan od ciljeva u 2019 godini.

 

 

 

Živinice                                                                                                 

Dana 28.02.2019g

Zapsinik sačinila Hasić Vanessa i Selma Trumić